Opublikowano 3 marca 2013 przez

Umowa o zakazie konkurencji – wzór

Umowa o zakazie konkurencji to zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do obecnego pracodawcy. Zabrania ona podejmowania pracy w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub na innej podstawie (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) w konkurencyjnych podmiotach.

Umowa o zakazie konkurencji – wzór

Umowa o zakazie konkurencji wzór docRozróżniamy dwa typy takich umów. Pierwsza zakazuje działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy o pracę, druga określa także okres po rozwiązaniu umowy o pracę, gdy pracownik nie może podejmować tych działań. W takim przypadku należy się pracownikowi odszkodowanie w wysokości minimum 25% wynagrodzenia.

Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101z1 oraz 101z2 KP.

Umowa o zakazie konkurencji wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i należy sporządzić ją jako odrębny dokument.

Poniżej przedstawiam wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.

Wersja doc (Microsoft Word) do pobrania: Umowa zakaz konkurencji wzór.doc

….……………………
(miejscowość, data)

……………………………………………

(Pieczęć pracodawcy)

……………………………………………

numer REGON

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

zawarta dnia …………………………. w……………………………………………………… pomiędzy………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………..……………. zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

§  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

–        prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

–        pozostawanie w stosunku pracy w spółce prowadzącej zbliżoną działalność,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

W razie naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszej umowie, Pracodawca może:

–      dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w k.p.,

–      w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………                                          ….………………………………

(podpis pracownika)                                                                    (pieczęć i podpis pracodawcy )

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Podziel się na:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Wykop
 • Dodaj do ulubionych
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Śledzik
 • co-robie
 • Forumowisko
 • Reddit
 • Spis
Tagged with 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.