Opublikowano 30 października 2012 przez

Pozew o wypłatę odszkodowania – wzór

Czasami ubezpieczyciel pozostaje głuchy na nasze pisma odwoławcze od kwoty odszkodowania. Pozostaje wtedy droga sądowa. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok, najlepiej zatrudnić adwokata. Wtedy to on sporządzi pozew i złoży go w sądzie. Jeżeli chcemy to zrobić sami, poniżej przedstawiam wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

Pozew o wypłatę odszkodowania – wzór

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo, pozewPozew składamy w sądzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. W przypadku procesu, niezależna opinia rzeczoznawcy będzie stanowiła istotny dowód.

Link do POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM w wersji doc.

Poniżej wzór:

<miejscowość>, ……………

<nazwa i adres właściwego sądu>

Powód:                      <nasze dane – imię, nazwisko, adres>

Pozwany:                   <dane ubezpieczyciela>

 

wartość przedmiotu sporu: <kwota odszkodowania o którą się ubiegamy>

 

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. orzeczenie nakazem zapłaty by Pozwany zapłacił Powodowi kwotę <kwota> zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia <data od kiedy zasadne są odestki> r. do dnia zapłaty,

2.   zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania sądowego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu domagam się:

1.   zasądzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty <kwota> zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia <data> r. do dnia zapłaty,

2.  zasądzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3. polecenie Pozwanemu dostarczenia na rozprawę akt szkodowych nr <nr szkody>

UZASADNIENIE


Dnia <data>. wskutek wypadku komunikacyjnego, którego sprawcą był jadący pojazdem marki ………, nr rej. ……… tj. podmiot posiadający zawartą z Pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, należący do Powoda pojazd marki ………, rok produkcji ………, nr rej. ………, bez winy Powoda uległ uszkodzeniu. Powyższy fakt został stwierdzony przez przybyłych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji poprzez ustalenie sprawstwa kolizji drogowej przez kierującego pojazdem mechanicznym marki Toyota Yaris i następnie ukaraniem go mandatem karnym za popełnienie wykroczenia

Dowód: druk z dnia ………r. – zgłoszenie szkody w pojeździe,

notatka policyjna

W związku z zawartą ze sprawcą wypadku umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Powód zgłosił roszczenia związane z zaistniałym wypadkiem komunikacyjnym Pozwanemu. Data zgłoszenia zdarzenia Pozwanemu to ………r.

Dowód: kopia formularza zgłoszenia szkody z dnia ………r.

Dnia ……… r. przyjechał przedstawiciel Pozwanego i dokonał oględzin pojazdu. Z oględzin sporządzony został protokół, w którym określono zakres uszkodzeń, a tym samym zakres naprawy pojazdu.

Dowód: kopia protokołu z oględzin

Pismem z dnia ………r. Pozwany poinformował Powoda, iż z tytułu zaistniałego zdarzenia, wartość pojazdu przed szkodą została ustalona na ……… zł, wartość po szkodzie na ………zł oraz, iż  zostało przyznane odszkodowanie w kwocie ……… zł. Taka kwota została wypłacona Powodowi z tytułu szkód poniesionych w wypadku. Powód uznał tę kwotę jako kwotę bezsporną.

Dowód: pismo Pozwanego z dnia ……….

W dniu ………. Powód zlecił wykonanie opinii technicznej oraz wyceny wartości pojazdu przed szkodą niezależnemu rzeczoznawcy ………. Rzeczoznawca określił wartość rynkową przedmiotowego pojazdu na ……… zł.

Dowód opinia techniczna nr ……… z dnia ……….

Pismem z dnia ………. Powód odwołał się od stanowiska Pozwanego zarzucając m.in. zaniżenie wartości pojazdu przed szkodą. Powód powołał się na opinię techniczną nr ……… sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę oraz na umowę kupna pojazdu z dnia ………. za kwotę ……… zł.

Dowód: odwołanie Powoda z dnia ……….

Pismem z dnia ………., w odpowiedzi na złożone odwołanie, Pozwany poinformował Powoda o zmianie ustalonej wartości rynkowej pojazdu na ………zł. W związku z powyższym odszkodowanie zostało ustalone w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu ……… zł, pomniejszonej o wartość pozostałości ………zł, skąd wysokość odszkodowania ustalono na ……… zł.

Dowód: pismo Pozwanego z dnia ……….

Pismem z dnia ………. Powód ponownie wezwał Pozwanego do ustalenia wartości rynkowej pojazdu przed zdarzeniem na ………zł oraz dopłaty różnicy w wysokości ………zł.

Dowód: wezwanie do zapłaty

Pismem z dnia ………. Powód ostatecznie wezwał Pozwanego do zapłaty kwoty ……… zł.

Dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty

Do dnia dzisiejszego Pozwany nie dopłacił należnej kwoty Powodowi.

Pozwany tj. zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku drogowego zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z treścią przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), jest zobowiązany naprawić wyrządzoną Powodowi szkodę w całości. Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, „z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznych są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Tym samym, w wyniku wystąpienia wypadku komunikacyjnego, z którego wynikła szkoda, zgodnie z zasadą pełnej kompensaty poniesionej szkody, na podstawie art. 361 § 2 k.c., Powód jako poszkodowany, może domagać się od Pozwanego jako podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione w związku z zaistniałą szkodą, które Powód (poszkodowany) był zmuszony ponieść na skutek wystąpienia zdarzenia i których Powód (poszkodowany) nie musiałby ponosić, gdyby szkoda nie zaistniała. W niniejszej sprawie, skutkiem wypadku komunikacyjnego z dnia ………. było uszkodzenie pojazdu uniemożliwiające korzystanie z niego. W wyniku tego zdarzenia, Powód poniósł szkodę w postaci zniszczenia pojazdu oraz kosztów naprawy tego pojazdu.

Na podstawie art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W niniejszej sprawie z powodu rozległego zakresu uszkodzeń naprawa pojazdu została przez Pozwanego uznana za ekonomicznie nieuzasadniona, w związku z czym Pozwany ustalił odszkodowanie odpowiadające różnicy wartości pojazdu sprzed i po wypadku. Pozwany wypłacił odszkodowanie w łącznej kwocie ……… zł. Należne odszkodowanie zostało zaniżone, gdyż Pozwany wycenił wartość pojazdu przed szkodą na kwotę ……… zł. Jednak według opinii przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę, wartość pojazdu przed szkodą powinna zostać określona na kwotę ……… zł. Biorąc pod uwagę wartość pozostałości pojazdu określonej przez Pozwanego na ……… zł, Pozwany powinien wypłacić odszkodowanie w łącznej kwocie ……… zł.

 

Zdaniem Powoda, nie ma żadnych podstaw prawnych, które uprawniałyby Pozwany zakład ubezpieczeń do weryfikacji opinii technicznej przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę określającej wartość pojazdu sprzed szkody.

Roszczenie Powoda dochodzone niniejszym pozwem jest świadczeniem pieniężnym. „Zgodnie z art. 481 § 1 KC odsetki należą się wierzycielowi za sam fakt opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, a zatem należą się od dnia, w którym świadczenie to stało się wymagalne i powinno być zapłacone.” [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2002r., sygn. I CKN 693/00]. Treść art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje iż „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie”. W niniejszej sprawie Pozwany został zawiadomiony o szkodzie dnia ………. Zgodnie z obowiązującymi ustawowo terminami Pozwany był zobowiązany do wypłaty Powodowi odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu do dnia ……… r. Uzasadnia to więc dochodzenie odsetek od kwoty ……… zł od dnia ……… r.

Właściwość sądu Powód określił na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Zdaniem Powoda, przytoczone okoliczności oraz powołane dowody w pełni uzasadniają  zasądzenie powołanych w petitum kwot od Pozwanego na rzecz Powoda.

Mając na uwadze powyższe Powód wnosi jak na wstępie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Podziel się na:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Wykop
 • Dodaj do ulubionych
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Śledzik
 • co-robie
 • Forumowisko
 • Reddit
 • Spis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.